ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
         ข้อมูลเนื้อหาในหน้านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึง) เป็นการแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไข (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ที่บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้า (สินค้า) ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ WWW.DEVONTE296.COM หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (เว็บไซต์) ให้กับท่าน สินค้าต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะถูกจัดจำหน่ายโดยตรงโดยบริษัท สรรสร้างสุข จำกัด โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์ ท่านควรทราบว่าในการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการแก้ไข หรือเพิ่มเติมใด ๆ เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพิมพ์สำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ และโปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ปรากฎอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จากเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม
          บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการทางออนไลน์ตามที่ท่านต้องการในการซื้อและรับบริการต่าง ๆ รวมถึง การจัดการกับคำขอของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการจัดรายการต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจสนใจ การจับฉลาก หรือการแข่งขันชิงรางวัล หรือการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          การเปิดบัญชีเป็นสมาชิกในเว็บไซต์หรือการบริการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีนั้นแสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของทางบริษัทฯด้วย
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท สรรสร้างสุข จำกัด และ / หรือ บริษัทในเครือ (บริษัทฯ)
 
2. วิธีการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ
2.1 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่โฆษณาบนเว็บไซต์ได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหลังจากคลิกที่สินค้าที่ท่านสนใจ ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ป้อนในคำสั่งซื้อของท่านจนถึงขั้นตอนที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ ซึ่งท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของท่านได้หลังจากขั้นตอนนี้
2.2 หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อ และชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลจากบริษัทฯ เพื่อยืนยันการตอบรับการสั่งซื้อดังกล่าว โดยแจ้งว่าทางบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและสรุปคำสั่งซื้อ (เอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า) โดยในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้านี้ ทางบริษัทฯ จะให้หมายเลขคำสั่งซื้อและข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (ชื่อสินค้า ราคา และยอดชำระทั้งหมด) ระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณ และข้อมูลการติดต่อบริษัทฯเพื่อการติดต่อของท่านในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ สัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างท่านกับบริษัทฯ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ส่งเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน โดยหากท่านสั่งซื้อสินค้าหลายรายการจากทางบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการจัดส่งต่างเวลากัน หรือแยกกันส่งโดยผู้จัดจำหน่ายภายนอก สัญญาการซื้อขายแต่ละฉบับจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าในแต่ละรายการให้กับท่าน
2.3 สัญญาการซื้อขายสินค้าแต่ละฉบับจะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้ยืนยันการจัดส่งในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกมัดในการจัดหาสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าการจัดส่งสินค้าดังกล่าวจะได้รับการยืนยันในเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้าแยกต่างหาก
2.4 บริษัทฯอาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ และจำกัดปริมาณการสั่งซื้อตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดก็ตามในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ  โดยหลังจากการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินที่ท่านชำระให้กับทางบริษัทฯ ตามคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
2.5 บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ในกรณีที่:
     - สินค้าที่ท่านสั่งซื้อไม่มีในคลังสินค้าหรือเลิกผลิต หรือ
     - เกิดความขัดข้องในการอนุมัติการชำระเงินของท่าน
2.6 สินค้าบางอย่างที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านอายุหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการจัดหาสินค้าเหล่านี้ให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องไม่พยายามสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อมูลการสื่อสารใด ๆ ที่เสนอให้ท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้บริการนี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ ทางกฎหมาย หรือทางวิชาชีพอื่น ๆ โดยขอให้ท่านขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับอาการป่วย และก่อนที่จะเริ่ม หยุด หรือปรับเปลี่ยนการรักษาหรือยา
 
3. การสั่งซื้อและการจัดส่ง
 
การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
3.1 เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อผ่าน WWW.DEVONTE296.COM แล้วเว็บไซต์จะแสดงให้ท่านเห็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระโดยรวมภาษีแล้ว (ถ้ามี) และค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง
3.2 ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า
3.3 เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ โดยท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดในทุกครั้งที่ส่งคำสั่งซื้อ
 
การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
3.4 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามตัวเลือกการจัดส่งที่ท่านระบุ ณ ขั้นตอนการสั่งซื้อ เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้
3.5 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านโดยจัดส่งหลายหีบห่อ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน โปรดดูรายละเอียดสถานที่จัดส่งและตัวเลือกการจัดส่งที่ปรากฎด้านล่าง บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อเดียวกันไปยังที่อยู่หลายแห่งได้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการโยกย้ายหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่สั่งซื้อ
3.6 อาจมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อท่านชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านรับทราบและยินยอมชำระค่าจัดส่งก่อนที่จะทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน
3.7 บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุและแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหรือตัวแทนของท่านเตรียมความพร้อมในการรับสินค้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ดังกล่าว และวางสินค้าไว้ในที่เหมาะสม
3.8 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าภายในกรอบเวลาโดยประมาณที่ระบุไว้ด้านล่างนับจากวันที่ออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันวันที่จัดส่งที่แน่นอนตามคำสั่งซื้อ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดส่งล่าช้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
สถานที่ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล2-5 วันทำการ
ต่างจังหวัด2-7 วันทำการ
3.9 ในขณะที่พนักงานจัดส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน ท่านจะต้องลงนามรับสินค้า ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่รับเพื่อตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ก่อนที่ท่านจะลงนามรับสินค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะตกอยู่กับท่านในขณะที่ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
3.10 โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบางสถานที่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งอื่น
3.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่มีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการซื้อเพื่อนำไปขายต่อ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะตรวจสอบและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว
3.12 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย สำหรับลูกค้าที่ขอให้จัดส่งสินค้าโดยการวางสินค้าที่สั่งซื้อไว้นอกบ้าน นับตั้งแต่เวลาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งแล้ว
3.13 ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าหีบห่อสินค้าถูกดัดแปลง โปรดปฏิเสธที่จะลงนามรับสินค้าและแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ DEVONTE296
3.14 หากไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่ง หรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกว่าการจัดส่งนั้นล้มเหลวและคำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก
3.15 ในกรณีที่การจัดส่งหรือการรับสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่งหรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า   บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ทางบริษัทฯ มีอยู่):
     - เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของบริษัทฯจากท่าน หรือ
     - สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถจัดส่งให้แก่ท่าน หรือท่านไม่สามารถมารับสินค้านั้นได้อีกต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในทันที ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระให้กับบริษัทฯ ให้แก่ท่านหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านตามแต่กรณี โดยหักค่าดำเนินการของทางบริษัทฯ ตามความเหมาะสม (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพยายามที่จะจัดส่งสินค้าซ้ำ การนำสินค้ากลับคืน รวมถึงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า)
3.16 หากท่านร้องขอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
3.17 ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
3.18 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 
4. ความเสี่ยงและการเป็นเจ้าของ
4.1 เมื่อมีการจัดส่งสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อจะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการทำลายหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้าแล้ว ยกเว้นในกรณีที่สินค้านั้นเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องในขณะจัดส่ง หรือบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง
4.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะถูกโอนไปยังท่านเมื่อ: มีการส่งมอบสินค้า หรือบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระเต็มจำนวน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 
5. ราคาและการชำระเงิน
5.1 ราคาของสินค้าต่าง ๆ จะถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ รูปภาพของสินค้าต่าง ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เป็นรูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น
5.2 ราคาสินค้าทั้งหมดจะระบุเป็นเงินบาท (THB) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง ค่าบริการจัดส่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระเมื่อท่านเลือกบริการจัดส่งจากตัวเลือกที่มี
5.3 บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้จนกว่าท่านจะชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ โดยการชำระเงินสามารถทำได้โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่น ๆ ที่บริษัทฯยอมรับโดยกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหน้า "การชำระเงิน" ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารหรือค่าบริการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือการชำระเงินโดยวิธีการอื่น ๆ
5.4 ในการชำระเงินค่าสั่งซื้อสินค้าโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารนั้น บริษัทฯจะต้องได้รับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 2 วันหลังจากการทำรายการสั่งซื้อสินค้า โดยใช้สลิปการชำระเงินและหมายเลขอ้างอิงที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินภายในระยะเวลาข้างต้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและท่านจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ
5.5 สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ท่านจะต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเต็มจำนวนเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นของบัตรเครดิต บัตรเดบิตของท่านกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือท่านอาจชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใด ๆ ที่บริษัทฯ ยอมรับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่จัดหาสินค้าให้ก่อนที่จะได้รับชำระเงินเต็มจำนวน บัญชีบัตรเครดิตจะต้องมีวงเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมการชำระเงินให้ทางบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบเครดิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอวิธีการชำระเงินบางรูปแบบและแนะนำให้ท่านใช้วิธีการชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ
5.6 เพื่อให้การทำธุรกรรมการค้าออนไลน์มีความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรโตคอลชนิดนี้จะเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกอบด้วยหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ และที่อยู่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกอ่านในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต ในการตรวจสอบข้อมูลใบรับรองของ SSL ท่านสามารถคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก "คุณสมบัติ" และ "ใบรับรอง"
5.7 ท่านจะต้องดำเนินการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ เมื่อทำการสั่งซื้อ หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ คำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะถือว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทฯ โดยท่านควรติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าต่อไป
5.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการชำระเงินก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ บนเว็บไซต์
5.9 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าต่าง ๆ ที่เสนอขายทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ อีเมลและ ช่องทางการสื่อสารสาธารณะอื่น ๆ
5.10 หากท่านดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ แล้ว แต่บริษัทฯ ไม่ตอบรับคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สถาบันการเงินของท่านใช้ในการดำเนินการคืนเงินสำหรับรายการสั่งซื้อดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลใด ๆ อาจได้รับอันเป็นผลมาจากความล่าช้าใด ๆ ของสถาบันการเงินของท่านในการดำเนินการคืนเงินดังกล่าว
5.11 คูปองอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจำกัดเพียงหนึ่งคูปองต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น
 
6. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงินของทางบริษัทฯ
 
การยกเลิกคำสั่งซื้อ
6.1 บริษัทฯอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าวนี้
6.2 ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของทางบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีของการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบของเช็คส่วนตัว
6.3 ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้เมื่อมีการออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า หากท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ
 
การคืนสินค้า และการคืนเงิน
6.4 ท่านจะต้องตรวจสอบข้อบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ของสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า / เมื่อมีการจัดส่ง หากพบว่าสินค้าใดหมดอายุ สูญหาย ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายด้านในหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ผ่านช่องทางขอคืนสินค้าในเว็บไซต์ WWW.DEVONTE296.COM หรือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ ภายใน 15 วันถัดไปนับจากวันที่มีการจัดส่ง มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธคำขอและข้อเรียกร้องของท่าน หากพ้น 15 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ คำขอคืนสินค้าทุกกรณีจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาอนุมัติของทางบริษัทฯ
6.5 สำหรับการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่มีความบกพร่องหรือเสียหาย หรือสินค้าที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าให้กับท่าน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านภายใน 30 วัน หากท่านพบข้อบกพร่องหรือความเสียหายภายในบรรจุภัณฑ์หลังการจัดส่ง โปรดส่งคืนสินค้าดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภายใน 15 วัน พร้อมกับใบเสร็จรับเงินตัวจริง
6.6 การเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับสินค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
     - ในกรณีที่เป็นที่ปรากฎชัดว่าสินค้าหมดอายุ หรือ เสียหายในขณะที่ท่านรับสินค้าที่ร้านหรือในเวลาที่ทำการจัดส่ง
     - ในกรณีที่สินค้าหมดอายุ หรือ เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์หลังการรับ / จัดส่ง และท่านได้ดำเนินการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 15 วัน
6.7 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ท่านทำการส่งคืน โดยในกรณีที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในข้อ 6.7 ข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกระหว่างการเปลี่ยนสินค้าหากสินค้ามีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทฯ หรือการคืนสินค้าโดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีของการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบของเช็คส่วนตัว
6.8 ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ หรือนำสินค้ามาส่งคืนที่สำนักงานใหญ่
6.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ถูกเปิดหรือใช้แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธการคืนสินค้าดังกล่าว
6.10 บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านสำหรับสินค้าที่ขอคืนตามราคาที่ท่านชำระค่าสินค้า ณ เวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อนั้น
6.11 บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าสำหรับสินค้าที่ขอคืนด้วยวิธีเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ดังนี้
     - วิธีการชำระเงิน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | วิธีการคืนเงิน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
     - วิธีการชำระเงิน : การโอนเงินผ่านธนาคาร / เอทีเอ็ม | วิธีการคืนเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ชื่อสินค้าโดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ชื่อตามคำสังซื้อที่ยกเลิก | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
     - วิธีการชำระเงิน : การชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า COD | วิธีการคืนเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ชื่อสินค้าโดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ชื่อตามคำสังซื้อที่ยกเลิก | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
     - วิธีการชำระเงิน : การชำระเงินโดยใช้คิวอาร์โค้ด | วิธีการคืนเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ชื่อสินค้าโดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ชื่อตามคำสังซื้อที่ยกเลิก | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
 
7. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.1 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ และ / หรือข้อมูลที่แตกต่างออกไป โปรดอ่านฉลาก คำเตือน คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุที่สินค้าทุกครั้งก่อนใช้สินค้าใด ๆ เสมอ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าโปรดติดต่อผู้ผลิต หากท่านพบว่าสินค้าไม่ตรงตามที่แสดงรายละเอียดไว้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านส่งคืนสินค้าในสภาพที่ไม่ได้ใช้งาน (ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้) ตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เกี่ยวกับการซื้อ การครอบครอง และการใช้สินค้า
7.2 ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางบริษัทฯ เพื่อให้สินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดหาให้ท่านมีความปลอดภัย (รวมถึงคำแนะนำหรือคู่มือการใช้สินค้าที่แนบมาพร้อมกับสินค้า) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาให้ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้
7.3 ความรับผิดทั้งหมดของทางบริษัทฯ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการขาย จะจำกัดอยู่เพียงราคาของสินค้าที่ท่านชำระอันก่อให้เกิดการเรียกร้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยเฉพาะ ทางอ้อม โดยบังเอิญ บทลงโทษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่องในลักษณะใด ๆ ความสูญเสียใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล หรือการสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรสัญญา ค่าความนิยม ค่าเสียโอกาส และความสูญเสียอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)        
7.4 ความรับผิดดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ของทางบริษัทฯ ต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางบริษัทฯ หรือความรับผิดของทางบริษัทฯ ต่อการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล และความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย
7.5 ข้อกำหนดในข้อ 7 นี้หรือส่วนอื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของท่าน
 
8. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ปัญหา
          การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ปัญหาใด ๆ จะต้องกระทำโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างเป็นทางการถึงบริษัทฯ หรืหรือตามช่องทางออนไลน์ และที่อยู่ที่ติดต่อของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ ที่ระบุไว้
 
9. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของทางบริษัทฯ
 
10. ข้อกำหนดทั่วไป
10.1 บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
10.2 หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 
10.3 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าใด ๆ ที่ท่านได้ดำเนินการก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
10.4 การละเลยในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทฯ สละสิทธิ์ดังกล่าว และท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
10.5 ท่านและบริษัทฯ ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายของประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลของประเทศไทยเท่านั้น
 
11. รายละเอียดในการติดต่อเรา
หากท่านประสบปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อสอบถามกั บทางบริษัทฯ ได้ตามช่องทางออนไลน์ และได้ที่อยู่ที่ติดต่อของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ
บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด
ที่อยู่ 27 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อเรา : 092-232-3663
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้